இயற்கை அங்காடிகளின் முன்னோடி

இயற்கை வேளாண்மைக்கு இதுவரை எத்தனை பேர் மாறியிருக்கிறார்கள் என்று தெரியாது. ஆனால் இன்று தமிழகம் முழுவதும் இயற்கை அங்காடிகள் முளைத்துக்கொண்டே இருக்கின்றன. அந்த இயற்கை அங்காடிகளுக்கு எல்லாம், முன்னோடியான அங்காடியாக ஒரு வகையில் இருந்தது, சென்னையில் உள்ள ‘ரீஸ்டோர்’.

10 years of reStore

reStore invites you to a Safe Food Festival to celebrate its tenth year!

This mela brings together all of us concerned about Health Livelihoods and Nature — to deepen the conversation, honour and celebrate our organic farmers and seed savers, sing, dance and watch Therukoothu together, and of course… savour lots of great healthy organic food!